Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej uprzejmie zaprasza na

Walne Zgromadzenie Członków BSLZN oraz szkolenie,

które odbędą się 22 czerwca 2017 r. o godz. 9.00
w Karczmie w Straconce przy ul. Górskiej 111 w Bielsku-Białej.


I. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczący i sekretarz).
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
Zarządu Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
10. Wnioski i sprawy bieżące.
11. Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
12. Zamknięcie obrad.
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o przekazanie stosownych pełnomocnictw.

II. PROGRAM SZKOLENIA

Temat:Trudne sytuacje w obsłudze klienta.
Szkolenie prowadzi: Dr inż. Honorata Howaniec

1. Nastawienia, emocje, postawy. Pierwszy kontakt z klientem. Znaczenie mowy ciała w
kształtowaniu relacji z klientem. 1h
2. Kim jest trudny klient? Typy charakteru klienta, a jego reakcje. 1h
3. Granice w kontaktach handlowych. Wyznaczanie granic w zachowaniu klienta. Asertywność - odmawianie klientowi. 1h
4. Dlaczego klient się denerwuje? Słowa, których nie wolno używać. 1h

Za Zarząd BSLZN
Prezes Zarządu
Aleksander Kazimierowicz