Statut przyjęty Uchwałą nr 8/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.


Statut można pobrać w postaci pliku PDF - POBIERZ 

 

STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i środki działania
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV
Władze i struktura Stowarzyszenia
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
Rozdział VI
Reprezentacja Stowarzyszenia
Rozdział VII
Zmiana Statutu, Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia

§ 1

Beskidzkie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. nr 79, poz. 855 z 2001 r.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, posiada osobowość prawną, działa z upoważnienia, na rzecz i w interesie zrzeszonych w nim członków. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową może zatrudniać pracowników, a także zlecić ich prowadzenie na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak, pieczęci i legitymacji według wzorów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami w prawomocnych uchwałach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanych z niej środków wyłącznie na realizacje celów statutowych. Dochód z działalności Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 8

Czas trwania Stowarzyszenia nie został oznaczony.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integracja środowiska zarządców nieruchomości.
2. Stałe podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalizmu pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu zarządców nieruchomości.
3. Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów i współpraca z innymi organizacjami o podobnym charakterze działania.
4. Udzielanie pomocy w nabywaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom zainteresowanym podjęciem pracy w charakterze zarządcy nieruchomości.
5. Promowanie członków Stowarzyszenia oraz prowadzonych przez nich firm jako profesjonalnych usługodawców w zakresie zarządzania nieruchomościami.
6. Ochrona interesów grupy zawodowej zarządców nieruchomości.
7. Wymiana doświadczeń zawodowych członków Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie konferencji, sympozjów, zjazdów, wykładów, odczytów, spotkań integracyjnych, dyskusji oraz wszelkiego rodzaju szkoleń i kursów, obejmujących swoim zakresem całość problematyki związanej z nieruchomościami.
2. Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, oraz organizacjami społecznymi w zakresie opiniowania obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących gospodarowania nieruchomościami i rynku nieruchomości, a także inspirowanie prac legislacyjnych w
tym zakresie.
3. Promowanie działalności Stowarzyszenia.
4. Poradnictwo w zakresie gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania nieruchomościami.
5. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej w zakresie rynku nieruchomości.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia.
7. Podejmowanie innych przedsięwzięć sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Honorowych.
3. Wspomagających.

§ 12

Dla uzyskania członkostwa zwyczajnego lub wspomagającego niezbędne jest:
1. Złożenie pisemnej deklaracji do Zarządu Stowarzyszenia, zawierającej wszystkie wymagane informacje oraz pisemnego oświadczenia o akceptacji statutu Stowarzyszenia.
2. Uzyskanie pisemnej rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Wpłacenie na konto Stowarzyszenia opłaty wpisowej w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

§ 13

1. W poczet członków Stowarzyszenia może być przyjęta każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zainteresowana celami i zakresem działalności Stowarzyszenia.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Udziału w zebraniach z prawem głosu.
2. Czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia.
3. Udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami jego władz.
4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.
5. Uczestniczenia na prawach pierwszeństwa w konferencjach, sympozjach, zebraniach, odczytach i innych imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
6.   Wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.
7.   Noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny obowiązany jest:
1. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Brać aktywny udział w realizacji celów określonych statutem.
3. Systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe zarządcy nieruchomości.
4. Przestrzegać zasad koleżeńskości i solidarności zawodowej wobec pozostałych członków Stowarzyszenia.
5. Regularnie uiszczać składki, opłaty i inne należności określone w statucie, regulaminach i uchwałach podjętych przez władze Stowarzyszenia.
6. Prowadzić powierzony sobie zarząd nieruchomością zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa i uzasadnionym interesem zleceniodawcy.

CZŁONKOWIE HONOROWI

§ 16

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w realizację celów Stowarzyszenia i wyraża wolę zostania członkiem honorowym.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
3. Członek honorowy zobowiązany jest brać aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia określonych niniejszym statutem.

CZŁONKOWIE WSPOMAGAJĄCY

§ 18

Członkiem wspomagającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.

§ 19

Status członka wspomagającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanego oraz oferowanym zakresem wsparcia Stowarzyszenia.

§ 20

1. Członek wspomagający posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem tych określonych w § 14 pkt. 2.
2. Członek wspomagający zobowiązany jest brać aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia określonych niniejszym statutem.

WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA

§ 21

Członkostwo wygasa na skutek:
1. Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy od wyznaczonego terminu. Uchwałę o skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Skarbnika Stowarzyszenia.
3. Wykluczenia z powodu naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia bądź działalności na szkodę Stowarzyszenia. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub członka Stowarzyszenia; od uchwały o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu wniesienie odwołania do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w terminie jednego miesiąca od otrzymania uchwały.
4. Utraty osobowości prawnej lub śmierci.

Rozdział IV
Władze i struktura Stowarzyszenia

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

§ 23

1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
3. Członek władz nie może pełnić tej samej funkcji przez okres dłuższy niż dwie kolejne kadencje, chyba że Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą w trybie określonym w ust. 2 w stosunku do konkretnie określonego kandydata do władz na etapie zgłaszania kandydatur postanowi inaczej.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem wynikającym z § 40 ust. 1 podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków tych władz.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów; w przypadku braku możliwości uzupełnienia składu osobowego w tym trybie, uzupełnienia dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w trybie określonym w ust 2.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Stowarzyszenia powiadamia wszystkich członków listami poleconymi lub e-mailem wysłanym co najmniej 21 dni przed terminem zebrania.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie do 30 czerwca każdego roku. Zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym odbywa się w terminie do 30 czerwca roku, w którym upływa kadencja aktualnych władz Stowarzyszenia.
3. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz, wybierane na czas trwania danego zebrania.
4. Wyboru Prezydium dokonuje Walne Zgromadzenie, w pierwszym punkcie obrad, na wniosek Prezesa lub innego członka Zarządu Stowarzyszenia.
5. Do Prezydium wybierani są obecni na zebraniu członkowie Stowarzyszenia, których kandydatury zostały zgłoszone przez uczestników zebrania przed rozpoczęciem głosowania.
6. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
7. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 26

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania Komisji Rewizyjnej lub wniosku określonego w ust.1 pkt. c.
3. Termin powiadomienia, o którym mowa w § 24 ust. 3, może być skrócony do 14 dni.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie statutu i jego zmian.
2. Wybór i odwołanie Prezesa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, jak również ustalanie zasad ich wynagradzania.
3. Określanie wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich oraz terminów ich wpłat.
4. Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowych.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zaciągnięcia zobowiązań majątkowych.
6. Podejmowanie uchwał określających główne kierunki działania i zatwierdzających roczny plan działania władz Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
8. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, a także odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzenia likwidacji i przekazania majątku.
12. Nadawanie członkostwa honorowego.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 28

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem. Liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia ustala Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd Stowarzyszenia tworzy od 5 do 7 członków, w tym:
- Prezes Zarządu,
- Wiceprezes Zarządu,
- Sekretarz,
- Skarbnik,
- Członek /Członkowie/.
3. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się niezwłocznie po wyborze członków władz Stowarzyszenia, w przerwie Walnego Zgromadzenia.
4. W czasie pierwszego posiedzenia Zarządu konstytuuje się on w drodze głosowania. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu przedstawia uczestnikom członków Zarządu Stowarzyszenia i powierzone im funkcje.
6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Planowanie kierunków działania Stowarzyszenia i szczegółowe ich określanie.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5. Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia, a także prowadzenie wymaganej przepisami prawa rachunkowości.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia.
7. Zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami.
8. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami statutu.
9. Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie godności członka honorowego.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
11. Skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.
12. Przygotowanie sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Zarządu, projektów budżetu, oraz składanie ich Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 30

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku, przed rocznym zebraniem sprawozdawczym, całokształtu działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego.
2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w trybie i terminie określonym w statucie.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 34

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
2. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 35

1. Sąd Koleżeński rozstrzyga w formie orzeczeń w sprawach spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia, jeżeli kompetencja ta nie została przyznana innemu organowi oraz dokonuje, na wniosek władz statutowych wykładni Statutu.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 36

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Nagana.
3. Zawieszenie w prawach członka.
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 37

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia powstają z:
a) opłat wpisowego i składek członkowskich,
b) subwencji, dotacji, zapisów, darowizn, spadków i polis,
c) wpływów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
d) przychodów z rzeczy ruchomych oraz praw dających przychody,
e) dochodów z ofiarności publicznej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na kontach bankowych Stowarzyszenia.
4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
- 94.12.Z   Działalność organizacji profesjonalnych,
- 82.99.Z   Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie  indziej niesklasyfikowana,
- 85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 68.32.Z   Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Rozdział VI
Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 38

1. Dla oświadczenia woli Stowarzyszenia, również dotyczącego spraw majątkowych, wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
2. Zaciągnięcie zobowiązań majątkowych może odbywać się jedynie poprzez uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 39

Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz w stosunkach między Stowarzyszeniem a jego członkami.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia i zasad jego likwidacji nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. nr 79, poz. 855 z 2001 r.).

Prezydium Walnego Zgromadzenia